نمونه تصویر قابل قبول جهت احراز هویت

عکس ارسالی باید دقیقا مطابق تصویر زیر باشد و با کیفیت بالا

مدرک جایگزین گواهینامه از شناسنامه یا پاسپورت هم می توانید استفاده کنید